1289/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc bảo vệ 02 ngôi mộ cổ và giếng khai quật tại thôn Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, sau khi kiểm tra thực tế tại địa điểm khai quật khẩn cấp ngôi mộ và giếng tại thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hiện nay; việc khai quật để làm lộ rõ 02 ngôi mộ cổ và giếng cổ đã thực hiện xong, hiện vật thu được trong quá trình khai quật đang bảo quản tại Phòng Văn hóa huyện Từ Liêm, nhưng hiện trường các di tích phát lộ không được bảo vệ theo quy định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chỉ đạo cơ quan chuyên môn của thành phố thực hiện ngay một số việc sau:

1. Đề xuất các biện pháp bảo vệ tại di tích theo quy định tại Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong khi chỉnh lý kết quả khai quật và các phương án xử lý đối với các di tích, di vật đã khai quật được để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.

2. Tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả khai quật để cung cấp thông tin chính xác tới nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng nhằm góp phần nâng cao nhận thức đối với việc bảo vệ di tích.

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý, việc cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp tại khoản 2 Điều 38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa quy định: “Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị huỷ hoại có nguy cơ bị huỷ hoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngay cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch’’.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật và bảo vệ 02 di tích mộ cổ và giếng cổ tại thôn Nhật Tảo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, chỉ đạo thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Sở VHTTDL TP Hà Nội;

- Hội Khảo cổ học Việt Nam;

- Lưu: VT, DSVH (03), LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác