1291/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai

130514164251.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BVHTTDL ngàv 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ 2;       
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi ‘Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai, gồm:
1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -
Trưởng Ban;
2. Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
3. Ông Ngô Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó Trưởng
ban;
4. Ông Nguyễn Văn Tấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;
5. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Thành viên;
6. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên;
7. Ông Phan Đình Tân - Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Thành viên;
9. Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch thực hiện Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai.
- Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định và phân công.
- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai.
- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu VT, ĐT, PT 25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác