1292/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ "Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 46/TB-VP ngày 10/2/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tạí buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2010

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- ĐT, KT (10)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác