1292/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai

130514164745.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-BVHTTDL ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2014 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
Căn cứ Quvết định số 1138/QĐ-BVHTTOL ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và da lịch” lần thứ 2;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục-thể thao và du lịch” lần thứ hai, gồm:
1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng ban;
2. Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó trưởng ban;
3. Ông Bùi Quang Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Phó trưởng ban;
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Phó trưởng ban;
5. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Phó trưởng ban;
6. Ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch - Ủy viên;
7. Ông Hoàng Hữu Chính - Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;
8. Bà Phan Linh Chi - Phó Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
9. Ông Hoàng Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên;
10. Ông Ngô Hoàng Quân - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Du lịch - Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Văn Sửu - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;
14. Ông Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
15. Ông Trần Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Mạnh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thế thao TP Hồ Chí Minh - Ủy viên;
17. Ông Vũ Hoài Phương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế - Ủy viên;
18. Ông Lê Anh Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung cấp TDTT Huế - Ủy viên;
19. Ồng Hoàng Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp VHNT Thừa Thiên Huế - Ủy viên;
20. Bà Trần Thị Phương Thảo - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ và quyền hạn:
- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các
trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai.
- Huy động nhân sự, thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thi.
- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí Hội thi “Tài năng học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch” lần thứ hai.
- Phương tiện đi - về của các thành viên Ban Tổ chức bằng máy bay.
- Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu VT, ĐT, PT 50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác