1292/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ di tích Nhật Thành Lâu (Tử cấm Thành, Hoàng Thành - Huế) thuộc phường Thuận Hòa và Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 448/SVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 3 năm 2015; Trung tâm Bảo  tồn Di tích Cố đô Huế tại Công văn số 161/BTDT-NC ngày 16 tháng 3 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khai quật khảo cổ tại di tích Nhật Thành Lâu (Tử cấm Thành, Hoàng Thành - Huế) thuộc phường Thuận Hòa và Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 20/7/2015.
- Diện tích khai quật: 250rn2.
- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Đắc Nghĩa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu thập được trong quá trinh khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản vãn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5 ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh TT Huế (02);
- TTBT Di tích cố đô Huế (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.ll.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác