1293/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:
1. Ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Nghiên cứu đưa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (theo yêu cầu của/Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014).
2. Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 theo chủ đề, thông điệp sau:
a. Chủ đề: “Gia đình-nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.
b. Thông điệp:
-Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em;
- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;
-Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;
-Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;
-Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đinh;
- Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền.
3. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình về: tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
4. Tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 25/12/2016./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các Sở VHTTDL (để thực hiện);
-Lưu: VT, GĐ.Nhật(140).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác