1293/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan " Tiếng hát Miền Đông" lần thứ XIV năm 2010 tại tỉnh Bình Phước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thổ và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức Liên hoan "Tiếng hát Miền Đông" lần thứ XIV năm 2010.

Thời gian: Từ ngày 4-6/5/2010

Địa điểm: Tại tỉnh Bình phước

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Văn hoá cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước và các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để báo cáo)

-Lưu: VT- VHCS, TL (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác