1293/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn truyền hình NHK (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các lĩnh vực Kinh tế, văn hóa, du lịch, cuộc sống và con ngưòi Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về việc nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế đón, quản lý, hướng dẫn đàon truyền hình NHK (Nhật Bản) vào Việt Nam thực hiện phóng sự tài liệu giới thiệu về Việt Nam thông qua các lĩnh vực về kinh tết, văn hóa, con người, cuộc sống và phong cảnh du lịch của Việt Nam.

Thời gian: 20/4 đến 20/5/2011

Địa điểm: Hà Nội Huế, Quảng Nam, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh phí: Do phía đoàn chịu mọi chi phí.

Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm của phim phải được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Sở VHTTDL, Huế, Quảng Nam, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh;

- Sở Ngoại vụ, Huế, Quảng Nam, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh;

- Bộ Công an (A18; A25; A36);

-Lưu: VT, HTQT, ĐHT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác