1295/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1295/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 04 năm 2013 Về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Cung, Nhà Văn hoá lao động.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Cung, Nhà Văn hoá lao động;

Công văn số 372/TLĐ ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cử cán bộ tham gia Tổ biên tập Thông tư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Cung, Nhà Văn hoá lao động gồm các thành viên: 1. Ông Phạm Văn Thuỷ, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng.

2. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ phó;

3. Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tổ phó;

4. Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Tổ phó;

5. Ông Lê Cao Thắng, Trưởng phòng Văn hóa cơ sở Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Ủy viên;

6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa cơ sở Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam -Ủy viên;

7. Ông Vũ Đức Hải, Phó chánh văn phòng Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TD ĐKXDĐSVH -Ủy viên;

8. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

9. Ông Đinh Quang Kiềm, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

10. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng phòng Kế toán, Tài chính Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

11. Ông Trương Công Thấm, Phó Trưởng phòng Thiết chế văn hóa cơ sở Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

12. Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Thiết chế văn hóa cơ sở Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Ủy viên;

Điều 2. Ban Soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo Quyết định đúng tiến độ và tự giải thể khi hoàn thành. Ban Soạn thảo được hưởng các chế độ khi thực hiện soạn thảo Quyết định theo quy định và được phép đi lại bằng máy bay khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (01), LAT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác