1298/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Địa điểm Sở Ấn loát Tài chính Trung bộ, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Công văn số 1310/UBND-TH2 ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thỏa tài chính Trung bộ tại xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất chủ trương lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật di tích lịch sử Địa điếm Sở ấn loát tài chính Trung bộ bằng nguồn ngân sách địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, tên của Dự án cần đổi là “Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm Sở ấn loát tài chính Trung bộ” và nội dung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật cần được lập theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quv định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác