1298/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm Báo chí Việt Nam tại Lào 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Báo chi, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm Báo chí Việt Nam tại Lào 2016 nhân dịp chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội Lào khóa VIII và nhân dịp Tết cổ truyền của Lào theo đề nghị tại văn bản số 830/BTTTT-CBC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: từ ngày 08 đến ngày 20 tháng 4 năm 2016,
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
Điều 2. Kính phí:
- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp 2016 của Trung tâm, gồm có; chuẩn bị địa điểm trưng bày, tổ chức Lễ Khai mạc, lên thiết kế và in giấy mời, phông sân khấu, tài liệu tuyên truyền, thuê bàn, ghế, nhà bạt, trang trí, công tác an ninh và một số chi phí liên quan khác (tổng chi phí là 2.875 đô la Mỹ).
- Bộ Thông tin và Truyền thông chịu mọi chi phi liên quan đến cử đoàn sang Lào và các chi phí còn lại liên quan đến tổ chức Triền lãm Báo chí Việt Nam tại Lào.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT. HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác