12/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Về việc Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về việc tổ chức Hội nghị "Xây dựng cơ chế chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình"

Ngày 29 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vinh Ái chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng Đề án. "Các chính sách về văn hóa, thể thao và du lịch", sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo, Thứ trưởng kết luận:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về tổ chức Hội nghị "Xây dựng cơ chế, chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình", dự kiến vào Quý I năm 2011 với mục đích trao đổi, thảo luận ý kiến của các nhà khoa học các tổ chức doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nhằm lựa chọn ra các giải pháp cấp bách nhất của các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cần thực hiện và hoàn thiện trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Để chuẩn bị nội dung của Hội nghị các đơn vị triển khai theo các yêu cầu sau:

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính là đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung của Hội nghị.

2. Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ và các Viện nghiên cứu có nhiệm vụ báo cáo đánh giá và đề xuất chính sách thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành. Báo cáo thực hiện theo các yêu cầu sau:

2.1. Đánh giá thực trạng chính sách, những hạn chế và bất cập của chính sách hiện hành. Nội dung đánh giá tập trung vào các nội dung sau:

a. Lĩnh vực văn hóa:

- Xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa,

- Di sản;

- Văn học nghệ thuật.

- Đời sống văn hóa cơ sở và thiết chế cơ sở;

- Hợp tác quốc tế;

- Đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng bộ máy quản lý;

b. Lĩnh vực thể thao:

- Chính sách để phát triển thể thao quần chúng;

- Chính sách để phát triển thể thao thành tích cao;

- Cơ Sở vật chất đào tạo nghiên cứu khoa học thể dục thể thao,

- Hợp tác quốc tế;

- Thiết chế, bộ máy, nhân lực quản lý.

e. Lĩnh vực du lịch:

- Sản phẩm du lịch,

- Quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Cơ sở hạ tầng du lịch;

- Cơ chế, chính sách và các chính sách kích cầu.

- Tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực phát triển du lịch.

d. Lĩnh vực gia đình:

- Giáo dục nếp sống gia đình;

- Phòng chống bạo lực gia đình;

- Các vấn đề về kinh tế gia đình.

- Hệ thống quản lý gia đình bao gồm cả các bộ chỉ số đánh giá, việc thống kê, xử lý số liệu…

- Tổ chức bộ máy thực hiện, chế tài.

2.2. Đánh giá việc thực hiện theo các Chiến lược phát triển ngành đã được phê duyệt.

2.3. Đề xuất các cơ chế, chính sách điều chỉnh mới hoặc bổ sung.

3. Thời gian gửi báo cáo đánh giá trước ngày 21/01/2011 qua Vụ Kế hoạch, Tài chính để tổng hợp.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị QLNN thuộc Bộ;

- Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ;

- Lý VT, VP (THTT) VVD 35;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác