1301/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo sân ngày 23 tháng 4 năm 2014 vườn di tích chùa Keo, tỉnh Thái Bình

060514103211.pdf

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 22/TTr- SVHTTDL ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo sân vườn di tích chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo sân vườn di tích chùa Keo với nội dung: tôn tạo sân Tam quan ngoại, sân khu Nội tự, đường rước kiệu.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn đề:
- Không xây tường hoa cao 90cm xung quanh sân và vườn trước Tam quan ngoại; phần sân khu Nội tự (chùa Ông Hộ, Giá Roi, tòa Thờ Thánh, Hành lang, Gác chuông) lát theo hình thức cũ.
- Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ; Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (ban hành theo Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003) đã hết hiệu lực thi hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình chỉ đạo Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác