1301/QĐ-BVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự án " Đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế " và dự án "Phát huy vai trò của Văn hoá nghệ thuật trong công việc tuyên truyền về biến đổi khí hậu''

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phân bổ kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-BVHTTDL ngày 1 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Điều chỉnh hạng mức kinh phí dự án.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 84/CT-DCSC và 85/CT-DCSC ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Công ty Cổ phần Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 104/BDCB ngày 30 tháng 3 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt 02 dự án "Phát huy vai trò của Văn hoá Nghệ thuật trong công việc tuyên truyền về biển đổi khí hậu và đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế" Cơ quan chủ quản: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan chủ trì thực hiện dịp án: Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010

Điều 2. Kinh phí thực hiện dự án:

Từ vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường do Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tiến độ kế hoạch năm 2010.

Trong đó :

- Dự án "Phát huy vai trò của Văn hoá Nghệ thuật trong công việc tuyên truyền về biến đổi khí hậu: 1.000.000.000 đồng.

- Dự án "Đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Festival Huế": 1.600.000.000 đồng.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Thứ trưởng Nguyễn Danh Thái (để b/c)

-Văn phòng Bộ;

-Lưu: VT- KHCNMT (3), VT.10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác