1302/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT tu bổ 02 di tích tỉnh Lạng Sơn

060514104122.jpg

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Phúc đáp Công văn số 293/UBND-VX ngày 02 tháng 4 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích Thành Bãi Hào thuộc Khu vực núi Chi Lăng, xã Chi Lăng và xã Quang Lang, huyện Chi Lăng và di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tràng Định ngày 21/02/1961, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích Thành Bãi Hào thuộc Khu vực núi Chi Lăng và di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tràng Định ngày 21/02/1961 để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014.
2. Về hồ sơ: Phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích Thành Bãi Hào thuộc Khu vực núi Chi Lăng và di tích Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tràng Định ngày 21/02/1961./.
 
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Bộ trưởng;
  • TT Đặng Thị Bích Liên;
  • Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác