1302/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tuyển chọn lôgô chính thức "Lễ hội Giao lưu văn hoá vùng, miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ văn hoá Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển chọn tác phẩm sáng tác lôgô (biểu trưng) của hoạ sĩ Chu Hùng Sơn - Giám đốc Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài (Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam) làm lôgô chính thức của "Lễ hội Giao lưu văn hoá vùng, miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (có tác phẩm kèm theo).

Điều 2. Kinh phí dành cho tác giả Chu Hùng Sơn là 5.000.000đ (năm triệu đồng) được lấy từ kinh phí tổ chức"Lễ hội Giao lưu văn hoá vùng miền các dân tộc Việt Nam kỷ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội" cấp qua Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và tác giả Chu Hùng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT- VHDT, Hg10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác