1303/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Thần

060514104858.jpg

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Phúc đáp Công văn số 1634/UBND-ĐTXD ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đền Thần, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Thần để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang đầu tư cho tỉnh Nghệ An tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền Trần Đăng Dinh, đền Hồ Tông Thốc, mộ Trần Tấn và Nền tế cờ... Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện việc bảo quản, tu bổ di tích đền Thần. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để tu bổ hạng mục gốc của di tích khi thỏa thuận dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Thần để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Sơ VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác