1304/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi, tôn tạo Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

060514105206.pdf

Kính gửi: Sở văn  hóa,  Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 382/SVHTTDL-DSVH ngày 11/01/2014 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thẩm định, thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi, tôn tạo đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 19/3/2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi, tôn tạo Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, bao gồm các hạng mục: Phục hồi tòa Tiền bái; xây dựng nhà soạn lễ - bảo vệ, am hóa sớ. Tuy nhiên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần lưu ý một số vấn để sau:
- Đối với việc phục hồi tòa Tiền bái:
+ Không lát nền mạch chéo mà cần lát mạch chữ công, đường mạch liên tục song song với bờ nóc.
+ Không làm hoa chanh bờ nóc, bờ chảy và cần nghiên cứu, điều chỉnh các chi tiết mái cho phù họp với hồ sơ thiết kế năm 1995 để tạo được hình ảnh công trình vốn đã quen thuộc đối với nhân dân địa phương; đồng thời, hạ thấp độ cao cổ mái đế công trình đạt được tỷ lệ hài hòa hơn.
+ Cân nhắc việc lắp đặt camera an ninh trong công trình.
- Cần giảm bớt độ cao am hóa sớ (chỉ làm 01 tầng mái), đồng thời tính toán móng nhà soạn lễ, am hóa sớ đảm bảo đủ khả năng chịu lực và tiết kiệm.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác