1306/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đặt bia lưu niệm khóa học đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia tại di tích đình Phù Lưu, tỉnh Bắc Ninh

060514110031.pdf

Kính gửi: Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 319/HVHC-VP ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc đặt biển lưu niệm khóa học đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia tại đình Phù Lưu, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Học viện về chủ trương đặt biển lưu niệm khóa học đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại đình Phù Lưu nhằm ghi dấu nơi ra đời của Học viện, đồng thời góp phần làm giàu thêm lịch sử của địa phương. Tuy nhiên, do đình Phù Lưu đã được xếp hạng di tích quốc gia, vì vậy việc đặt biển lưu niệm cần có sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và sự đông thuận của nhân dân địa phương nơi có di tích vê vị trí đặt biên, hình thức và nội dung của biển sao cho phù họp với kiến trúc và cảnh quan di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh triển khai theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DSVH,TĐT.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác