1309/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công vănV/v thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng nhà bếp tại di tích đình, chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1032/SVH&TT-QLDT ngày 05/4/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà bếp tại di tích đình, chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng nhà bếp tại di tích đình, chùa Đức Hậu, cụ thể là: xây dựng nhà bếp của đình (6m X 15m) và nhà bếp của chùa (6m X 17m).
Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung căn cứ pháp lý: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH,NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác