130/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 của một số đơn vị

Trong ngày 26 tháng 3 năm 2015 và 31 tháng 3 năm 2015, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì buổi làm việc về các nhiệm vụ thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp không thường xuyên năm 2015 có dự toán kinh phí từ 3 tỷ trở lên của các đơn vị: Văn phòng Bộ, Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang và Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Cùng tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo và các ý kiến nhận xét, đóng góp của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Văn phòng Bộ: Đồng ý thực hiện Cải tạo sửa chữa nhà E và tầng hầm nhà B tại 51 Ngô Quyền, Hà Nội.
2. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh:
-  Đồng ý triển khai “Mua sắm thiết bị cho xưởng Điêu khắc thuộc khoa Điêu khắc”: tổng mức đầu tư 10.100 triệu đồng thực hiện trong 2 năm 2015 -2016.
- Đồng ý mở rộng xưởng điêu khắc để phù hợp với quy mô giảng dạy và học tập, kết hợp trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thiết bị, mua sắm hết sức tiết kiệm, mục tiêu để đào tạo, đầu ra là các sản phẩm thực hành của sinh viên.
- Tổ chức đấu thầu rộng rãi.
3. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam:
- Đồng ý triển khai việc Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp nhà A1: tổng mức đầu tư  5.400 triệu đồng thực hiện trong 2 năm 2015 -2016.
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng công trình.
- Tổ chức đầu thầu rộng rãi.
4. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang: Đồng ý chủ trương cho đơn vị đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm Dịch vụ và Trung tâm thực hành Lữ hành - Hướng dẫn từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn tự huy động của đơn vị
5. Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế: Đồng ý tiếp tục sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dạy nghề được phân bổ 2015 cho công trình Trung tâm Thực hành và Thẩm định kỹ năng nghề của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.
6. Trường Đại học TDTT Đà Nẵng:
- Đối với công trình cải tạo trường bắn thành nhà tập võ: thống nhất giao cho Trung tâm Huấn luyện Thể thao Đà Nẵng (Tổng cục Thể dục thể thao) làm chủ đầu tư. Tổng cục Thể dục thể thao tự bố trí trong ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao đã được giao.
- Đối với kinh phí 4 tỷ đồng đã giao cho Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng để sửa chữa nhà tập võ được chuyển làm công trình khác của trường.
7. Vụ Kế hoạch, Tài chính: có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ hoàn thành.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Văn phòng Bộ; Vụ KHTC; Vụ ĐT;
- Tổng cục TDTT;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, THTT(03), TM.20                                                                                        
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác