1311/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Kịch bản chương trình hoạt động chi tiết “Lễ hội Làng Sen” toàn quốc năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao   và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội  năm 2010; 

Căn cứ kế hoạch số 28/KH-BVHTTDL-UBNDNA ngày 28/1/2010 của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nghệ An về việc phối hợp tổ chức “Lễ hội Làng Sen “ toàn quốc, kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội;

 Căn cứ các văn bản ký kết giữa Sở VHTTDL Nghệ An và các Cục, Vụ, Viện của Bộ VHTTDL về việc phối hợp tổ chức các nội dung Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Kịch bản chương trình hoạt động chi tiết tổ chức “Lễ hội Làng Sen” toàn quốc năm  2010 tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Kịch bản chương trình hoạt động chi tiết “Lễ hội Làng Sen” đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Lễ hội.

Điều 3: Quyết định này thay thế Quyết định số 1192/QĐ-BVHTTDL ngày     02 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành kịch bản chương trình chi tiết “Lễ hội Làng Sen” toàn quốc năm 2010.

Điều 4: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu:VT,VHCS(1), TL (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác