1311/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam năm 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP, ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL, ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Công tác phía Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam năm 2015”.
Điều 2. Cục Công tác phía Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nội dung Liên hoan “Ca khúc cách mạng - Khu vực phía Nam năm 2015”.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CCTPN, VL.5.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác