1311/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về nguồn nhân lực triển khai Kế hoạch hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP và Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 01 tháng 4 năm 2015, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp về họp về nguồn nhân lực triển khai Kế hoạch hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP và Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Bản quyền tác giả và Văn phòng Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về nguồn nhân lực triển khai Kế hoạch hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP và Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Vụ Tổ chức cán bộ
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các đề án, triển khai nhiệm vụ liên quan đến tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách tại các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Quyết định số 88/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tiếp tục cử tùy viên văn hóa theo quy định, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án cử tham tán văn hóa ở các địa bàn trọng điểm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ về công nghiệp văn hóa đối với Cục Bản quyền tác giả.
2) Cục Hợp tác quốc tế
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan xây dựng Đề án cử tham tán văn hóa ở các địa bàn trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp về triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Thông báo số 773/TB-BVHTTDL ngày 09/3/2015.
3) Văn phòng Bộ
- Đề xuất phương án bố trí văn phòng làm việc cho Cục Bản quyền tác giả tại trụ sở Bộ, 51 Ngô Quyền, Hà Nội
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: Vụ TCCB, Vụ KHTC,
Cục HTQT, Cục BQTG, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác