1312/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án tổ chức “Lễ hội Thống nhất non sông” tại tỉnh Quảng Trị

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg  ngày 26 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2010);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức “Lễ hội Thống nhất non sông” tại tỉnh Quảng Trị với các nội dung chính sau:

I. Tên đề án:

 - “Lễ hội thống nhất non sông” năm 2010.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức:

- Khu Di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và các huyện thị thuộc tỉnh Quảng Trị.

 - 2 ngày từ ngày 30/4 đến 01/5 năm 2010.

III. Mục đích, yêu cầu:

- Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ý nghĩa của ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước; tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; khát vọng hoà bình của dân tộc. 

 - Là hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long–Hà Nội.

 - Được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu vĩ đại mà dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống cha ông, nêu cao ý chí quyết tâm vượt qua thách thức, xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới hôm nay../.

IV. Nội dung hoạt động:

1. Lễ Thượng cờ: 

 - Địa điểm: Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương

- Thời gian: 08h sáng ngày 30/4/2010

 2. Hội trại “Lễ hội thống nhất non sông”:

 - Địa điểm: Phía Bắc và Nam cầu Hiền Lương

 - Thời gian: Từ 13h ngày 29/4 đến 14h ngày 01/5/2010 

 3. Giải đua thuyền “Lễ hội thống nhất non sông”:

 - Địa điểm: Bến đua thuyền phía Bắc cầu Hiền Lương

 - Thời gian khai mạc: 09h sáng ngày 30/4/2010 

4. Liên hoan tuyên truyền lưu động: 

- Thời gian: Tối 29/4 và tối 01/5/2010

 - Địa điểm:

+ Tối 29/4: Khai mạc Liên hoan tại khu di tích Hiền Lương

+ Tối 01/5: 03 đoàn diễn tại Đông Hà, 03 đoàn diễn tại thị xã Quảng Trị, 03 đoàn diễn tại Hải Lăng, 03 đoàn diễn tại Hướng Hoá, 03 đoàn diễn tại Vĩnh Linh, 03 đoàn diễn tại Do Linh.
 5. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bài ca thống nhất”:

- Địa điểm: Sân khấu phía Nam cầu Hiền Lương. Lấy kỳ đài Hiền Lương, Cầu Hiền Lương cũ làm sân khấu.

 - Thời gian: 20h tối 30/4/2010

 V. Thành phần mời:

 -  Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam.
- Các đồng chí nguyên là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng.

- Đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. 

- Đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Báo chí Trung ương và địa phương.

 VI. Kinh phí tổ chức:

Tổng dự toán tổ chức “Lễ hội thống nhất non sông” năm 2010 là: 7.778.000.000đ (Bảy tỷ bảy trăm bẩy mươi  tám triệu đồng chẵn).

Trong đó, gồm các nguồn kinh phí:

- Ngân sách Trung ương cấp.   - Ngân sách tỉnh Quảng Trị tự cân đối.

- Nguồn kinh phí xã hội hoá do tỉnh Quảng Trị thực hiện. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo Đề án tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” này kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận: . Như điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh  (để b/cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Lê Tiến Thọ;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VHCS(02). TL.130.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác