1312/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Hội nhập quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 24 tháng 3 năm 2014, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp của Ban Hội nhập quốc tế, tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Hội nhập quốc tế và Tổ Giúp việc Ban Hội nhập quốc tế của Bộ.
Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tình hình công tác hội nhập kinh tế quốc tế, lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả báo cáo công tác hội nhập quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan, lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế báo cáo công tác hội nhập quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên một số lĩnh vực và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng - Trưởng Ban Hội nhập quốc tế kết luận:
1) Cục Hợp tác quốc tế:
- Rút kinh nghiệm về việc chậm triển khai các nhiệm vụ được phân công Thông báo số 3773/TB-BVHTTDL ngày 22/10/2014 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Hội nhập quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của Trưởng Ban tại cuộc họp Ban Hội nhập quốc tế ngày 08/01/2015.
- Khẩn trương tiếp thu các góp ý, đề xuất của thành viên Ban Hội nhập quốc tế, hoàn thiện Kế hoạch Ban Hội nhập quốc tế năm 2015 đúng chức năng, nhiệm vụ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 10/4/2015.
- Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt trước ngày 15/4/2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế
- Tiếp tục xây dựng Chương trình hành động của Bộ triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 11/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 4/2015.
2) Thống nhất xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập quốc tế trong đó có hợp phần quy định hội nhập kinh tế quốc tế và hợp phần hội nhập các lĩnh vực của Bộ. Các thành viên Ban Hội nhập quốc tế góp ý dự thảo  Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập quốc tế gửi Cục Hợp tác quốc tế tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Trưởng Ban Hội nhập quốc tế trước ngày 10/4/2015.
3) Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 3773/TB-BVHTTDL ngày 22/10/2014.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT, Cục NTBD,
Cục MTNATL, Cục ĐA, Cục VHCS,
Cục HTQT, Cục BQTG, Vụ GĐ, Vụ TV,
Vụ ĐT, Vụ KHTC, Vụ PC, Vụ KHCNMT,
 Vụ TCCB;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS.18.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác