1314/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ học tại di tích Vườn đình Khuê Bắc thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL, ngàỵ 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 1009/SVHTTDL-NWH ngày 13 tháng 3 năm 2015; của Viện Khảo co học tại Công văn số 157/KCH ngày 02 tháng 4 năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích Vườn đình Khuê Bắc thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/4/2015 đến ngày 30/6/2015.
- Diện tích khai quật: 100m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Phạm Văn Triệu, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Đà Nẵng để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Quản lý Di sản Văn hóa thành phố Đà Nẵng và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL. TP Đà Nẵng;
-TTQLDSVH TP Đà Nẵng;
-Viện Khảo cổ học (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác