1317/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá - Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá - Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (kèm theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá - Thác Mơ, thị xã Phước Long, huyện Bình Phước, cụ thể như sau:
Tổng diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá - Thác Mơ điều chỉnh mới là 11.300.977m2, trong đó:
- Diện tích khu vực bảo vệ I là 8.621.77lm2.
- Diện tích khu vực bảo vệ II là 2.679.206m2.
Các điểm mốc được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá - Thác Mơ gửi kèm Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tố chức thực hiện cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích Núi Bà Rá-Thác Mơ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Bình Phước;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác