1317/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1317/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 04 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chương trình khung các hoạt động Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, hưởng ứng năm Gia đình Việt Nam 2013 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Công văn các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam  tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam của các đơn vị;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo,

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra; 2. Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng  Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng  Vụ văn hóa dân tộc, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố tham gia tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 1317/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -

Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

3. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn Thanh Niên Công sản Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Lien hiệp Thanh niên Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

7. Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng Ban Truyền hình tiếng dân tộc Đài Truyền hình Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ủy viên;

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ trưởng;

- Ban Tuyên giáo TW;

-Ủy ban Dân tộc;

- Đài Truyền hình Việt Nam;

-Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

-Trung ương Đoàn TNCSHCM;

-Sở VHTTDL các tỉnh thành phố tham gia;

- Lưu: VT, LVHDL, A 26.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác