1318/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội.

 

QUYẾT ĐINH

Điều 1. Ban hành đem theo Quyết định này là “kế hoạch thực hiện Chương  trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý năm 2011’’.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các án đề xã hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VPBCĐ, TN (18).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác