13/2007/QĐ-BVHTT

Trần Chiến Thắng Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN -

QUYẾT ĐỊNH Số: 13/2007/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 6 năm 2007 Về việc xếp hạng di tích quốc gia

QUYẾT ĐỊNH SỐ:  13/2007/QĐ-BVHTT NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2007 VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

 Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá-Thông tin;

Xét Công văn số 144/UBND-VX ngày 06/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

 

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT

ĐÌNH NGỌC LẶC

  NGỌC SƠN, HUYỆN  TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích kiến trúc nghệ thuật đình Ngọc Lặc theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hải Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :

-Như Điều 4;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra VBQPPL

- Lưu: VP; DSVH, NQT.16

KT/BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Chiến Thắng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác