1321/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1321/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đổi mới, bổ sung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ngành Khoa học thư viện trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3423/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án Bổ sung, đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ngành Khoa học thư viện trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tại công văn số 118/HĐVHHN-QLKH&HTQT ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Đổi mới, bổ sung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy ngành Khoa học thư viện trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2011 - Quý I/2013.

- Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 3423/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác