1324/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX;
Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 11-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 11-2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đon vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP, TTH.80.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác