1325/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Cho phép tổ chức cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo "Quy chế tổ chức thi Hoa Hậu, Hoa khôi, Người đẹp",

Xét Công văn số 2101/VP-VX, ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận về chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại -CIAT tổ chức cuộc thi “Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam 2011’’ tại thành phố;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại  - CIAT tổ chức cuộc thi “Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam 2011’’

Thời gian: từ ngày 15 tháng 4 năm 2011 đến ngày 20 tháng 12 năm 2011.

- Địa điểm tổ chức:

+ Thi sơ tuyển và bán kết tại thành phố Hà Nội.

+Thi sơ tuyển, bán kết và chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại - CIAT có trách nhiệm;

- Tổ chức cuộc thi theo đúng "Quy chế tổ chức thi Hoa Hậu, Hoa khôi, người đẹp’’ ban hành theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đề án cuộc thi đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi trong đề án cuộc thi, đơn vị tổ chức phải có văn bản báo cáo và được sự chấp thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Sau khi kết thúc vòng thi bán kết, Đơn vị tổ chức gửi văn bản báo cáo kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh lọt vào vòng chung kết về Cục Nghệ thuật biểu diễn để theo dõi.

- Xây dựng kịch bản đêm chung kết theo Đề án cuộc thi đã quy định và thực hiện nghiêm túc "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" ban hành theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại - CIAT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (T), MT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác