1329/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TTHồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương “Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm Ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Đề cương hướng dẫn xây dựng “Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành thời kỳ 2011-2020" số 6069/BKH-CLPT ngày 31/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH:

Đìều 1. Phê duyệt Đề cương  “Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa, Thể thao giai đoạn 2011-2020" kèm theo Quyết định này./.

Điều 2. Vụ Đào tạo căn cứ Đề cương Quy hoạch đã được phê duyệt dự trù kinh phí xây dựng Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai xây dựng Quy hoạch đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

-Bộ trưởng các Thứ trưởng (để báo cáo);

-Lưu: VT, ĐT, Ban Soạn thảo Đề án, NVL,30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác