1329/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1329/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Về việc Ban hành Kế hoạch biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoạt động biên soạn và in sách xanh về gia đình Việt Nam năm 2013.

Thời gian: Thực hiện năm 2013,

Nguồn kinh phí: Sự nghiệp gia đình,

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, KC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác