132/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón chuyên gia Dàn nhạc trẻ Châu Á sang tuyển sinh tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón 02 chuyên gia Dàn nhạc trẻ Châu Á do ông Richard Pontzious, Giám đốc Dàn nhạc (quốc tịch Hoa Kỳ) dẫn đầu sang tuyến sinh tại Học viện.
Thời gian: ngày 09-10 tháng 02 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Bạn chi tiền vé máy bay khứ hồi cho chuyên gia trên hành trình quốc tế, lương chuyên gia, ăn, ở trong thời gian trên.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân, đón tiếp, tố chức thi tuyển, quà tặng, mời cơm và xe đưa đón chuyên gia (trích từ nguồn ngân sách 2015).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, (1), NXĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác