132/TB-VP

KT CVP, PCVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về xây dựng Nghị định hoạt động Nghệ thuật biểu diễn

Ngày 27 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Nghị định hoạt động Nghệ thuật biểu diễn. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế  và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn báo cáo tiến độ xây dựng Nghị định hoạt động Nghệ thuật biểu diễn, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn và Ban Soạn thảo Nghị định:

1.1. Rà soát lại dự thảo Nghị định, giải thích từ ngữ rõ ràng;

1.2. Xác định phạm vi điều chỉnh, bổ sung một chương riêng về hoạt động biểu diễn nghệ thuật không chuyên.

1.3. Tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị góp ý Nghị định Nghệ thuật biểu diễn để bổ sung dự thảo Nghị định;

1.4. Tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương các cấp về các vấn đề:

- Quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên; đặc biệt là hoạt động biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.

- Quản lý hoạt động thi người đẹp, người mẫu, trình diễn thời trang;

- Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca, múa, nhạc, sân khấu;

- Nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình ca, múa, nhạc, sân khấu;

- Vấn đề bản quyền tác giả trong thủ tục cấp phép, biểu diễn.

1.5. Quy định chặt chẽ hơn về:

- Hoạt động nghệ sỹ Việt Nam ở nước ngoài;

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài;

- Hoạt động thi người đẹp.

1.6. Thống kê, nghiên cứu các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; bổ sung quy định về các hoạt động:

- Hoạt động nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật đường phố.

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói , Đài Phát thanh - Truyền hình…

 - Hoạt động nghệ thuật biểu diễn của các đơn vị ngoài Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

1.7. Tập trung cao độ để hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15 tháng 5 năm 2011.

2. Giao Vụ Pháp chế:

- Soạn thảo văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền về việc lùi thời gian xây dựng Pháp lệnh và Luật về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động Mỹ thuật.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Cục NTBD, Vụ Pháp chế,

Văn phòng (để thực hiện)

- Lưu: VT, VP (THTT) 1, NHH. 15

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác