1330/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1330/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Về việc Tổng cục Thể dục Thể thao đón đoàn Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng Cục Thể dục Thể thao chủ trì đón đoàn Chủ tịch Hội đồng Olympic Châu Á cùng 06 thành viên sang thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 11/4 đến ngày 12/4/2013

Điều 2. Kinh phí: Tổng Cục Thể dục Thể thao chịu toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
-Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác