1331/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phục dựng một số hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2482/VPCP- KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phục dựng di tích trong khu di tích gốc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng,
Cao Bằng (kèm theo Tờ trình 589/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và hồ sơ liên quan). Sau khi xem xét, Bộ hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Việc bảo tồn, tôn tạo và phục dựng một số hạng mục tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pắc Bó, bao gồm: Phục dựng nhà ông Lý Quốc Súng; bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích: Bàn đá, bếp nấu cơm, cây ổi, nơi Bác ngồi câu cá, tảng đá Bác ngồi làm thơ, khóm trúc; các lán Khuổi Nặm 1, 2, 3; các hang đá Lũng Lạn, Ngườm Vài, Slí Điếng, Diêm Tiêu; tôn tạo đường lên mốc 108, hệ thống chỉ đường, biển ghi tên, miêu tả di tích, khu quầy dịch vụ, bãi đỗ xe, cầu bê tông... cơ bản phù hợp với nội dung Đề án xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Pác Bó đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2007. Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương thực hiện Dự án nêu trên để bảo tồn và phát huy giá trị của Khu di tích.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập Dự án, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nghiên cứu phân kỳ đầu tư, lựa chọn hạng mục ưu tiên và tính toán quy mô phù hợp với khả năng của ngân sách hiện nay.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phục dựng di tích trong khu di tích gốc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó để Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tổng họp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- S VHTTDL tnh Cao Bằng;
- Khu Di tích Pác Bó;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác