1331/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1331/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Về việc Thực hiện Dự án khảo sát thực tế về trò chơi truyền thống Kéo co ở các nước Đông Nam Á

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 05 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định Số: 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm mạng lưới và thông tin quốc tế về Di sản Văn hóa phi vật thể khu vực châu Á –Thái Bình Dương (ICHCAP) thực hiện Dự án khảo sát thực tế về trò chơi truyền thống Kéo co ở các nước Đông Nam Á.

Thời gian: Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2013

Điều 2. Kinh phí (ICHCAP) đài thọ toàn bộ chi phí Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (b/c)

- Lưu: VT, HTQT, NMP.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác