1332/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1332/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao” (sản phẩm hoàn thành là Nghị định trình Chính phủ) gồm các Ông bà có tên tại phụ lục danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Ban soạn thảo, Tổ giúp việc có nhiệm vụ tổ chức và triển khai xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao” (sản phẩm hoàn thành là Nghị định trình Chính phủ) đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Kinh phí tổ chức và triển khai xây dựng Đề án trích từ nguồn ngân sách nhà nước theo mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các đơn vị có con dấu và tài khoản riêng: kinh phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước đã cấp về đơn vị; đối với đơn vị không có con dấu và tài khoản riêng: kinh phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3. Các thành viên Ban soạn thảo (bao gồm Tổ Giúp việc) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp làm thêm, làm ngoài giờ theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;

-TT Vương Duy Biên
- Lưu: VT, KHTC, HĐ.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác