1333/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đưa hiện vật của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đi trưng bày tại Huế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 92/TTr- BTLSQG, ngày 12/4/2016, của Bảo tàng Lịch sử quốc gia xin phép đưa 04 hiện vật đi trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế nhân dịp Festival Huế 2016. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về chủ trương cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đưa 04 hiện vật (gồm 03 kim sách và 01 kim ấn chất liệu vàng) tham dự trưng bày “Kim ấn và Kim sách thời Nguyễn” tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế nhân dịp Festival Huế 2016, từ ngày 21/4/2016 đen ngày 24/4/2016.
2. Tuy nhiên, do 04 hiện vật nêu trên là những cổ vật vừa có giá trị lịch sử-văn hóa, vừa có giá trị kinh tế đặc biệt, nên công tác bảo đảm an toàn cần được hết sức chú trọng. Vì vậy, ngoài những nội dung theo Hợp đồng và Phương án đề xuất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường nhân lực và phương tiện bảo vệ hiện vật tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình vận chuyển, trưng bày tại Huế và đưa trở lại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm chỉ đạo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
-TT Bảo tồn Di tích CĐ Huế;
-Lưu: VT; DSVH;NHN12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác