1338/KH-BCĐ

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổng kết 5 năm Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam.

-Quyết định số 5452/QĐ-BVHTT ngày 04/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chương trình hành động số 08/CTr/ BCS ngày 27/9/2006 của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban Thể dục Thể thao, Chương trình hành động số 11/BCSĐ-CTHĐ ngày 28/7/2006 của Ban Cán sự Đảng Tổng cục Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng .

-Quyết định số 1404/QĐ-BVHTTDL, ngày 20/4/2010, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

l) Đánh giá tình hình và kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam của Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xác định rõ những tồn tại, vướng mắc; đúc rút bài học kinh nghiệm; đề ra kế hoạch, giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình và những năm tiếp theo.

2) Việc tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam phải được tiến hành trên mọi phương diện hoạt động của Ngành từ Trung ương đến cơ sở, với tinh thần khẩn trương, bám sát thực tiễn, đánh giá khách quan, trung thực.

3) Kịp thời điều chỉnh, bổ sung một cách cụ thể, đồng bộ kế hoạch, giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ của Chương trình từ thời điểm tiến hành tổng kết đến Đại hội lần thứ XI của Đảng, góp phần củng cố, hoàn thiện chiến lược phát triển Ngành trong những năm tiếp theo, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và bối cảnh quốc tế.

III. NỘI DUNG

1) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển Ngành mà Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra.

2)) Nêu rõ nguyên nhân đạt kết quả, nguyên nhân còn tồn tại, yếu kém; những khó khăn, vướng mắc; bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian từ Đại hội X của Đảng đến nay.

3) Xây dựng các giải pháp và kế hoạch hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển mà Chương trình đã đề ra. Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Ngành văn hoá, thể thao du lịch trong những năm tiếp theo.

4) Dự báo, xây dựng, ban hành kế hoạch, nhiệm vụ chiến lược và chỉ tiêu phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo sau Đại hội XI của Đảng.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1) Trưởng Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản chỉ đạo và kế hoạch tổng kết của toàn Ngành:

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/4/2010.

2) Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam:

Thời hạn hoàn thành: 30/9/2010.

3) Các Sở VHTTDL chỉ đạo, lãnh đạo và tiến hành tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam của Ngành từ cấp xã đến cấp tỉnh:

Thời hạn hoàn thành: 30/9/2010.

4) Ban Chỉ đạo kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị và địa phương:

Thời hạn hoàn thành: trước ngày 15/10/2010.

5) Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam của toàn Ngành; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển Ngành giai đoạn từ 2011 đến 2015.

Thời hạn hoàn thành: trước 30/10/2010.

6) Tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam:

Thới hạn hoàn thành: Phối hợp tổ chức cùng Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2011.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Ban Chỉ đạo lãnh đạo tập thể, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ Bộ, Bộ trưởng về công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc tổng kết Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng cộng sản Việt Nam.

2) Các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo về việc chỉ đạo và tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công.

3) Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố chỉ đạo và tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình trong phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

4) Các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các Sở VHTTDL chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

-Ban Bí thư TW Đảng ;

-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Văn phòng Chính phủ;

-Uỷ ban VHGĐTTNNĐ của Quốc hội;

-Các Bộ, ngành liên quan;

-Các Sở VHTTDL;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Vụ VX -KG Văn phòng Chính phủ;

-Lưu VP, VP(THTT), BTK (135).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác