133/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Hội nghị tống kết đánh giá việc triến khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Căn cứ Công văn của: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc cử cán bộ tham gia Ban Tố chức Hội nghị tống kết đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký Hội nghị tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường, phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới; tổ chức tại 02 khu vực: Phía Bắc tại Thành phố Hà Nội, phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên sau:
Ban Tổ chức:
1. Bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng ban;
2. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Ủy viên;
4. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
6. Ông Ngô Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Thanh tra Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch - Ủy viên;
7. Bà Vi Thanh Hoài, Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
8. Bà Lê Thị Kim Thanh, Phòng Kế toán, Tài chính Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
9. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Chuyên viên Chính Phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
Tổ Thư ký:
1. Ông Phạm Tuấn Linh, Chuyên viên Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở;
2. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Chuyên viên Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở;
Điều 2. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký có nhiệm vụ tổ chức hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Hội nghị (Ban Tố chức được phép đi, về băng máy bay).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, TL (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác