1340/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ gia đình;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình.

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch;

- Kinh phí triển khai Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ gia đình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Thứ trưởng;

-Lưu: VT, GĐ, BH.90.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác