134/2007/QĐ-UBND

Lê Hoàng Quân Theo ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -

QUYẾT ĐỊNH Số: 134/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 Về thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 134/2007/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA DÂN TỘC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 298/TTg ngày 08 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án tiền khả thi Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tại Văn bản số 871/TCT-TC ngày 03 tháng 11 năm 2006, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp tại Công văn số 563/ĐMDN ngày 27 tháng 11 năm 2006 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 679/TTr-SNV ngày 25 tháng 9 năm 2007,

 

QUYẾT  ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (gọi tắt là Ban Quản lý COLIVAN) trên cơ sở tổ chức lại Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc được thành lập theo Quyết định số 5262/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 9 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của luật pháp.

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng, quản lý và khai thác phát triển quần thể các công trình lịch sử - văn hóa dân tộc trong Khu Công viên Lịch sử -Văn hóa dân tộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/TTg ngày 08 tháng 5 năm 1997.

Điều 2. Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có nhiệm vụ

1. Tổ chức lập quy hoạch, quản lý việc thực hiện quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết trong phạm vi Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

2. Xây dựng các quy định về quản lý quy hoạch - kiến trúc, quản lý đất  đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và quản lý đầu tư - xây dựng của Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

3. Xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

4. Xây dựng các phương án, tổ chức vận động thu hút vốn đầu tư; thực hiện liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư  xây dựng, khai thác phát triển Khu Công viên theo quy định của pháp luật.

5. Làm chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sử dụng vốn đầu tư do ngân sách Nhà nước cấp.

6. Hướng dẫn, tiếp nhận và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp phép đầu tư theo quy định. Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đúng theo nội dung phê duyệt và đúng theo quy định của pháp luật.

7. Phối hợp với Chính quyền địa phương xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư theo quy định của Nhà nước và tổ chức thực hiện đúng theo phương án được duyệt.

8. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 và các cơ quan có liên quan để giải quyết các công việc liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Được thu và sử dụng một số loại phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có Trưởng Ban Quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng, có một số Phó Trưởng ban. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Biên chế của Ban Quản lý được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự của Ban tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, đảm bảo ổn định mọi hoạt động của Khu Công viên; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc chuyển đổi, bàn giao tài sản, kinh phí, nhân sự và các hồ sơ tài liệu có liên quan từ Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc sang Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5262/QĐ-UB-KT ngày 26 tháng 9 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Giám đốc Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Trưởng Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác