1343/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ đến nước Pháp (1911-2011)

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Phúc đáp Công văn số 625-CV/VPTW ngày 25 tháng 4 năm 20111 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị cho ý kiến về đề nghị hỗ trợ, phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ tới nước Pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ tới nước Pháp sẽ là sự kiện nhiều ý nghĩa, góp phần tuyên truyền những thành tựu to lớn của cách mạng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ sáng kiến và sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt sự kiện này.

Đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Ban Bí thư giao Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh làm đầu mối, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành và tổ chức, đơn vị liên quan giúp đỡ Hội Người Việt Nam tại Pháp tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ tới nước Pháp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Lưu: VT, VP (THTT 02), NHH.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác