1345/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1345/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch theo dõi, đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013; Kế hoạch số 11/PC ngày 21/01/2013 của Vụ Pháp chế về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch.

-  Đoàn Kiểm tra đánh giá gồm các ông (bà) có tên sau đây;

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng đoàn.

2. Bà Phạm Thị Thu Hà -Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ -Tổng cục.

Thể dục thể thao -Thành viên;

3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh-Chuyên viên Vụ Pháp chế -Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Li Na –Cán bộ Vụ Pháp chế -Thành viên;

Thời gian: Từ ngày 23 – 28 tháng 4 năm 2013;

Kinh phí đi lại, ăn, ở thực hiện theo chế độ công tác phí của cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phương tiện đi lại: Bằng ô tô.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-Sở VHTTDL, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An;

- Tổng cục Thể dục thể thao
- Lưu: VT, PC, NQ (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác