1346/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1346/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Quý Tỵ 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 141/TB-VP ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch quý I năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Quý Tỵ 2013.

- Thời gian: Tháng 4 năm 2013;

-  Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hoá cơ sở năm 2013 và kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS, QH (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác